• English
  • Italiano

Dictionary - business

DICTIONARY of frequently used business words, governmental institutions in Slovenia, abbreviations

RS – Republika Slovenija = Republic of Slovenia
AJPES – Agencija za javnopravne evidence in storitve  = Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services 
CURS – Carinska uprava RS = Custom Administration of the Republic of Slovenia
DURS – Davčna uprava RS = Tax Administration of the Republic of Slovenia
GZS – Gospodarska zbornica Slovenije = CCIS – Chamber of Commece and Industry of Slovenia
SURS - Statistični urad Republike Slovenije  = SORS - Statistical office of the Republic of Slovenia
TZS – Trgovinska zbornica Slovenije = SCC – Slovenian Chamber of Commerce
UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj = IMAD - Institute of Macroeconomic Analysis and Development

  • General partnership (Družba z neomejeno odgovornostjo – d.n.o.),
  • Limited partnership (Komanditna družba – k.d.),
  • Private limited company Ltd. (Družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.),
  • Joint-stock company (Delniška družba – d.d.),
  • Partnership limited by shares (Komanditna delniška družba – k.d.d.)
  • Sole trader (Samostojni podjetnik – s.p.)

DDV – davek na dodano vrednost = VAT – Value Added Tax

Davek od dohodka pravnih oseb = Corporate Income Tax

Davek od osebnih prejemkov = Personal Income Tax

Davek na pogodbeno delo = Contractual Work Tax

Prispevki za socialno varnost = Social Security Contributions

Davek na nepremičnine = Property tax

Davek na prodajo nepremičnin = Tax on transfer of Immoveable Propetry

Davčne oljašave = Tax Relief

Carinske dajatve = Custom Duties

Delovno dovoljenje = Work Permit

Dovoljenje za zaposlitev večinskega lastnika = Employment permit for majority owners

Dovoljenje za delo zastopnika podjetja = Work Permit for Foreign Representatives

Dovoljenje za zaposlitev delavca-tujca = Personal Work Permit for self-employment

Klasifikacija dejavnosti podjetja = Standard Classification of Industries

Letno poročilo = Annual Report

Računovodstvo = Bookkeeping

Sodni register = Court Register

Sklep o vpisu podjetij v sodni register = Decree on the Entry of Companies in the Court Register

Slovenski računovodski standardi = Slovene Accounting Standards